Hoe werkt de fractie?

Alle fractievergaderingen zijn openbaar.

De fractie vergadert een keer per 2 weken, meestal op donderdag in de fractiekamer in het gemeentehuis van 19.30 tot circa 22.00 uur. Data fractievergaderingen, zie link onder fractie. De leden van de (steun)fractie nemen van te voren stukken door, waar nodig vindt verdieping in de achtergrond plaats en daarna komt het fractielid tot een (voorlopige) mening. Tijdens deze donderdagavond vergaderingen worden de standpunten doorgenomen. Het kan zijn dat er aanvullend onderzoek nodig is zoals een bezoek. Pas daarna kan op een verantwoorde manier over een bepaalde zaak een standpunt worden ingenomen. Taken worden zoveel mogelijk verdeeld.

Het kan zijn dat er over een onderwerp verschillende meningen zijn. Wij kennen, in tegenstelling tot andere partijen, geen fractiediscipline waardoor het stemgedrag van fractieleden binnen de gemeenteraad niet altijd gelijk is. Verder kunnen donderdagavond onderwerpen aan de orde komen waarvan wij vinden dat deze van belang zijn voor kernen in onze gemeente en waarbij wij denken een constructieve rol te kunnen of moeten spelen. Vroeg of laat stellen wij deze zaken binnen de gemeenteraad aan de orde.

Ook u, als lid of donateur van onze partij of 'gewoon' als inwoner van de gemeente Rheden, kunt een rol spelen in de totstandkoming van onze visie. Bezoek dan een van onze fractievergaderingen, u bent van harte welkom.

Wilt u ons een ander moment spreken? Dat kan ook. Neem dan contact op met een van onze fractieleden (raadsleden) of met het fractiesecretariaat.

E-mailadres fractiesecretariaat: secretaris_gemeentebelangen@kpnmail.nl