Betaald Parkeren Velp

Motie ‘Onderzoek afschaffing betaald parkeren in Velp’

De Raad van de gemeente Rheden, in vergadering bijeen op 28 mei 2013, sprekende over de Parkeernota (13.27),

Overwegende dat:

1.       de tijden snel veranderen  en er sprake is van een recessie, die het consumentengedrag negatief beïnvloedt;

2.       er een toename  is van het kopen via webshops op internet en de omzet van winkeliers als gevolg hiervan onder druk  staat;

3.       er sprake is van steeds meer leegstaande winkelpanden;

4.       klanten vermijdingsgedrag  voor betaald parkeren  vertonen en hierdoor op ander plaatsen in Velp parkeeroverlast ontstaat;

5.       het onderhoud en vervangen van parkeermeters een kostbare  zaak  is en deze  kosten niet gemaakt hoeven te worden, indien er sprake zou zijn van gratis parkeren;

6.        voor een toeristisch dorp als Velp  betaald parkeren  als toeristonvriendelijk moet worden aangemerkt;

draagt het college op:

1)      onderzoek te doen naar:

Ø  het afschaffen van betaald parkeren in Velp;

Ø  het instellen van een blauwe zone  (parkeerschijf) op de plaatsen, waar nu sprake is van betaald parkeren in Velp;

Ø  het afschaffen van alle vormen van parkeerregulering in Velp;

Ø  de kosten en baten van het afschaffen van betaald parkeren in Velp.

 

2)      de raad uiterlijk 15 oktober 2013 te informeren over de uitkomsten van het onderzoek, zodat de resultaten van het onderzoek kunnen worden meegenomen tijdens de begrotingsbehandeling 2014.

en gaat over tot de orde van de dag,

namens de fractie Gemeentebelangen,

 

Gerrit Jochemsen